วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดสัมนาการฝึกอบรมระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฏหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดย บ.ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จำกัด