ID
Intensive Defense

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านไซเบอร์ และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ การเฝ้าระวัง ประเมินภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งทำให้เกิดผลกระทบกับประเทศชาติเป็นอย่างมาก รวมถึงส่งเสริมการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพร้อมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยความมั่นคงปลอดภัย และมีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ

หลักการในการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย การเฝ้าระวัง และประเมินภัยคุกคามทางไซเบอร์

01 การประเมินความเสี่ยงด้วยการดำเนินการทดสอบเจาะระบบด้วยการใช้เครื่องมืออัตโนมัติ (Automatic Test Tool) และการดำเนินการด้วยตัวบุคคลเอง (Manual Test) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเจาะระบบ นักวิจัย รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อทำการทดสอบ ตรวจสอบและประเมินศักยภาพขององค์กร และบุคลากรขององค์กร ว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับใด

02 การประเมินความเสี่ยงตามนโยบายความมั่งคง ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย ความปลอดภัยของข้อมูลและการจัดการ โดยสามารถระบุจุดอ่อนและวิธีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที

03 การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการทางด้านไซเบอร์ และพัฒนาด้านศักยภาพการสร้างบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญพร้อมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้อย่างต่อเนื่อง

Benefits

สามารถตรวจพบ ประเมินสถานะความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ ป้องกันการถูกบุกรุกโดยภัยคุมคามทางไซเบอร์ เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ประเมินสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และเตรียมความพร้อมในการรับมือได้อย่างทันท่วงที ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทัดเทียมระดับนานาชาติ