ISMS
Intensive Sport Management Interaction System (ERP & Bigdata)

การรวบรวมข้อมูลบุคคลากรขององค์กร เช่น นักกีฬา โค้ช กรรมการ แพทย์ หรือบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถำการบันทึกประวัติส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ชื่อบิดา ชื่อมารดา ประเภทกีฬา ฯลฯ รวมถึงสถิติการแข่ง มารวบรวมไว้เป็นหลักฐานข้อมูล เพื่อสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ (Data Analytics) ทำการวางแผนและสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปบริหารจัดการได้ในหลายมิติต่อไป

Benefits

  • บันทึกประวัติการใช้งานระบบ (Log File Report)
  • บันทึกข้อมูลบุคลากร นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน แพทย์ประจำทีม เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน เป็นต้น
  • บันทึกข้อมูลประวัติการแข่งขัน
  • บันทึกข้อมูลสถิติ ผลการแข่งขัน รายการ ทัวร์นาเม้นท์
  • สรุปการแสดงผลรายงานในรูปแบบตารางแสดงผล หรือ กราฟ (Graph) ได้
  • สรุปการพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ และส่งออกข้อมูล (Export Data) ในรูปแบบ Excel หรือ PDF

CLIENTS