IW PC
Intensive Watch People Counting

ระบบเทคโนโลยี Intensive Watch People Counting ระบบที่ใช้ตรวจนับจำนวนคนเข้า-ออก ด้วยเทคโนโลยี Image Processing ผนวกกับกล้อง 3D (IP Network Camera) ที่มีความแม่นยำถึง 95% เพื่อเก็บข้อมูล ประมวลผล และจัดทำรายงานในเชิงวิเคราะห์ เพื่อนำข้อมูลทางสถิติเหล่านั้นมาช่วยในการบริหารจัดการ และการตลาดให้แก่องค์กรของคุณ

Benefits

  • เป็นข้อมูลเพื่อบริหารจัดการพื้นที่บริการ, ขยายพื้นที่บริการ , ปรับปรุงพื้นที่บริการ
  • นำไปวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้มาใช้บริการภายในพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขาย (Conversion Rate)
  • เป็นข้อมูลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จำนวนพนักงานที่เหมาะสม
  • สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และวางแผนการจัดกิจกรรมที่จะเพิ่มคนเข้ามาในพื้นที่ พร้อมทั้งสามารถชี้วัดความสำเร็จของการจัดกิจกรรมได้จากการรู้จำนวนผู้เข้ามาในพื้นที่
  • เป็นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนสำหรับวางแผนขยายสาขา
  • เป็นฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติแบบReal Time และมีข้อมูลย้อนหลังเพื่อนำไปวิเคราะห์ได้อย่างต่อเนื่อง
  • ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลากรมาคอยตรวจนับ และจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งลดความผิดพลาดของข้อมูลที่อาจจะเกิดจาก Human Error

REPORT

CLIENTS