IW BT
IW Body Test

การนำวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้ามาประยุกต์ใช้กับนักกีฬาอย่างแพร่หลาย เพื่อทำให้นักกีฬาก้าวไปสู่ความเป็นเลิศและแสดงสมรรถระที่สูงสุดในระหว่างการแข่งขัน การทดสอบร่างกายและให้คำแนะนำในการฝึกซ้อม การวางแผนร่วมกันระหว่างทีมโค้ชกับทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้นักกีฬาก้าวไปสู่ความสำเร็จในการแข่งขัน การทดสอบร่างกายเป็นหนึ่งในการทดสอบที่จะทำให้นักกีฬาและทีมผู้ฝึกสอน ทราบถึงสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อนเป็นข้อมูลในการวางแผนการฝึกซ้อมและการปรับปรุงโปรแกรมการฝึกซ้อมให้มีความจำเพาะเจาะจงและป้องกันสภาวะการฝึกที่เกินไปสำหรับนักกีฬา

Benefits

 1. เป็นข้อมูลในการวางแผนการฝึกซ้อม
  ให้นักกีฬาและทีมผู้ฝึกสอน ทราบถึงสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อเป็นข้อมูลในกางวางแผนการฝึกซ้อม
 2. ป้องกันสภาวะการฝึกเกิน
  เพื่อการปรับปรุงโปรแกรมการฝึกซ้อมให้มีความจำเพาะเจาะจงและป้องกันสภาวะการฝึก้กินในนักกีฬา
 3. ประเมินถึงความก้าวหน้าของนักกีฬา
  ผลที่ได้จากการทดสอบทั้งก่อนและหลังการฝึกซ้อมสามารถนำมาเปรียบเทียมเพื่อประเมินถึงความก้าวหน้าทางด้านสมรรถภาพทางกายภาพได้
 4. วินิจฉัยเบื้องต้นถึงความบกพร่องทางด้านร่างกาย
  ผลที่ได้จาการทดสอบสามารถนำไปวินิจฉัยเบื้องต้นถึงความบกพร่องทางด้านร่างกายที่มีแนวโน้มที่อาจจะเกิดปัญหาด้านสุภาพ
 5. การคัดเลือกนักกีฬาของผู้ฝึกสอน
  ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายสามารถใช้เป็นทางในการคัดเลือกนักกีฬาของผู้ฝึกสอนได้