JOIN US

Digital Associates เรามุ่งเน้นบริการและพัฒนานวัตกรรมเพ่อส่งเสริมการตลาดของลูกค้าให้แข็งแกร่ง
และเราไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาองค์กรอย่างไร้ขีดจำกัด

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสนับสนุนบุคลากรซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ เราเห็นความสำคัญและเปิดโอกาสบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันไปพร้อมกับการก้าวสู่ความเป็นที่เลิศในด้านนวัตกรรม

WE LOOKING FOR

Sales

Sales Executive / Senior Sales Executive 

Business Analyst

เก็บข้อมูลและออกแบบระบบจัดทำเอกสารตามความต้องการของผู้ใช้

Technician Department

ติดตั้งพร้อมดูแลบำรุงรักษาระบบ Data center ของบริษัทให้พร้อมใช้งานเสมอ

Network Engineer

ติดตั้งพร้อมดูแลบำรุงรักษาระบบ network ของบริษัทให้พร้อมใช้งานเสมอ

Senior Programmer

ออกแบบและพัฒนาระบบจากเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้างาน

 

CONTACT US

Digital Associates

3/24 Soi Phaholyothin 13, Phaholyothin road,
Phayathai Phayathai 10400 Thailand

P: +66 2 618 2266
F: +66 2 618 2260