ชาว DA เข้าร่วมงานทำบุญบริษัท เพื่อความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองแก่บริษัท เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร
และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
กำหนดการทำบุญบริษัท
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566
เวลา 09.30 น. เริ่มทำพิธี
เวลา 10.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา 12.00 น. ขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร (บุฟเฟ่ต์)