เมื่อวันที่ 26 มิถุนยน 2563 บริษัทดิจิตอล แอสโซซิเอสท์ จำกัด ได้จัดอบรม Create Proactive Mindset💡💡 ให้กับทีม Management โดย อ.นพพล วิทยากรที่มาปรับมุมมองความคิด ทัศนคติ ซึ่งนอกจากสามารถปรับใช้ในการทำงานแล้ว ยังสามารถปรับมาใช้กับชีวิตได้ด้วย

ซึ่งในการอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมอง ทำให้เข้าใจตัวเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน เข้าใจเจ้านาย เข้าใจองค์กร และมองไปที่เป้าหมายเดียวกัน ส่งพลังในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ฮึบ ฮึบ