เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จำกัด ได้จัดอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับพนักงาน สำหรับสมาชิกกองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ ได้เชิญเจ้าหน้าทีจาก บริษัทTISCO Asset Master จำกัด เพื่อให้ข้อมูลอัตราผลตอบแทนของกองทุน การเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสม ข้อบังคับกองทุน และการใช้งานบนระบบออนไลน์ต่างๆ พร้อมทั้งทำความเข้าใจในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อเป็นการวางแผนการใช้ชีวิตสำหรับหลังเกษียณอายุ หรือลาออกจากงาน เป็นหลักประกันความมั่นคงที่จะมีเงินออมเป็นของตนเองในรูปแบบเงินสะสมในอนาคต.